Thiết bị đóng cắt

A9D31606

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 6A, 230VAC, AC type, ...

A9D31610

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 10A, 230VAC, AC type, ...

A9D31616

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 16A, 230VAC, AC type, ...

A9D31620

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 20A, 230VAC, AC type, ...

A9D31625

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 25A, 230VAC, AC type, ...

A9D31632

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 32A, 230VAC, AC type, ...

A9D31640

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 40A, 230VAC, AC type, ...

A9D41606

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 6A, 230VAC, AC type, ...

A9D41610

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 10A, 230VAC, AC type, ...

A9D41616

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 16A, 230VAC, AC type, ...

A9D41620

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 20A, 230VAC, AC type, ...

A9D41625

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 25A, 230VAC, AC type, ...

A9D41632

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 32A, 230VAC, AC type, ...

A9D41640

Acti 9 RCBO iDPN, 1P+N, 40A, 230VAC, AC type, ...

A9F74106

Acti 9 iC60N, 1P, 6A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74110

Acti 9 iC60N, 1P, 10A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74116

Acti 9 iC60N, 1P, 16A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74120

Acti 9 iC60N, 1P, 20A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74125

Acti 9 iC60N, 1P, 25A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74132

Acti 9 iC60N, 1P, 32A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74140

Acti 9 iC60N, 1P, 40A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74150

Acti 9 iC60N, 1P, 50A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74163

Acti 9 iC60N, 1P, 63A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

A9F74206

Acti 9 iC60N, 2P, 6A, 230VAC, Type N, Icu=6kA/230VAC, fixed

Page 1 of 34