SICAM 1703

AI-6300

Analog Input 2x2 ±20mA/±10V

AI-6303

Perihperal element for direct CT/VT input 4x220V,3x6A

DI-6100

Binary Input 2x8, 24-60VDC

DI-6101

Binary Input 2x8, 110/220VDC

DI-6102

Binary Input 2x8, 24-60VDC 1ms

DO-6200

Binary Output Transistor 2x8, 24-60VDC

DO-6212

Binary Output Relays 8x 24-220VDC/230VAC

PE-6400

Peripheral Controller (Ax-PE Bus) 1 Electrical interface

PE-6410

Peripheral Controller (Ax-PE Bus) 1 Electrical interface

PE-6411

Peripheral Controller (Ax-PE Bus) 1 Optical interface

PS-6620

Power Supply Modules 24-60 VDC

PS-6630

Power Supply Modules 24-60 VDC

PS-6632

Power Supply Modules 82 - 275VDC

SM-0551

Protocol Elements 1 Serial Interface

SM-2551

Protocol Elements 2 Serial Interface

SM-2556

Protocol Elements Ethernet 10/100TX + 1 Serial Interface ...

TM 1703 mic

Thiết bị điều khiển và giám sát RTU (DIN) ...

TM1703ACP

Thiết bị điều khiển và giám sát từ xa RTU ...