Đồng hồ đo

GE7-P61A

Bộ đếm GE7-P61A

HT9800-T2

Mặt hiển thị cân điện tử HT9800-T2